Skip to content
ddu-1

Projekt „Doskonałość dydaktyczna uczelni” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem projektu jest stworzenie sytemu zarządzania jakością w zakresie dydaktyki oraz doskonalenia procesu dydaktycznego poprzez udoskonalenie zdolności instytucjonalnej uczelni mające na celu poprawę jakości kształcenia.

Realizacja projektu pozwoli na doskonalenie oferty programowej na kierunkach studiów, dostosowanie prowadzonych kierunków studiów do aktualnych wymagań otoczenia uczelni, rozwijanie różnorodnych form współpracy międzynarodowej w obszarze kształcenia, stałe podnoszenie kompetencji dydaktycznych pracowników, doskonalenie zarządzania jakością kształcenia.

Wartość projektu: 717 085,00 zł

w tym wkład Funduszy Europejskich: 604 359,22 zł.

okres realizacji: 01.10.2022 do 30.09.2023

kierownik projektu:
Renata Podgórzańska
Prorektor ds. Kształcenia
Uniwersytetu Szczecińskiego

O projekcie

I ETAP

Czas realizacji: 2 miesiące – szczegółowa analiza aktualnego stanu uczelni w zakresie istniejących procesów kształcenia wraz ze zdefiniowaniem potrzeb w zakresie udoskonalenia procesów kształcenia na podstawie wcześniejszych analiz.

ddu-7
ddu-10

II ETAP

Czas realizacji: 13 miesięcy – zdefiniowanie i wdrożenie działań prowadzących do utrzymania i podwyższenia jakości kształcenia w poszczególnych obszarach, m.in:

OBSZAR: System projektowania i weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się: podejmowanie działań merytorycznych i proceduralnych mających na celu usprawnienie założeń w danym obszarze, monitorowanie działań, itp.

OBSZAR: Ocena jakości procesu dydaktycznego: w uczelni funkcjonuje system BOP, niemniej realizacja wymaga stworzenia m.in. elektronicznego systemu ewaluacji procesów dydaktycznych oraz internetowej bazy kompetencji nauczycieli akademickich zatrudnionych na US.

OBSZAR: Doskonalenie kadry dydaktycznej oraz kadry wspierającej proces dydaktyczny: refundacja wydatków na szkolenia/kursy prowadzące do podniesienia kompetencji dydaktycznych oraz zarządczych w zakresie obsługi procesu dydaktycznego dla kadr uczelni: pracowników będących nauczycielami akademickimi oraz kadry administracyjnej uczelni z naciskiem na kompetencje zarządcze z uwagi na fakt iż uczelnia realizuje aktualnie projekty, które dotyczą podniesienia kompetencji dydaktycznych dla kadry zajmującej się prowadzeniem dydaktyki na uczelni, również kursy językowe kształcące kompetencje w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym oraz obsługę studentów zagranicznych.

OBSZAR: Doskonalenie bazy i infrastruktury dydaktycznej Uczelni:

  • udoskonalenia bazy informatycznej uczelni wraz ze stworzeniem mobilnych laboratoriów oraz wyposażeniem ich w odpowiednią infrastrukturę techniczną;
  • udoskonalenie zdolności instytucjonalnej US w postaci wsparcia kadry dydaktycznej np. w programy do tłumaczenia materiałów dydaktycznych, sprawdzania pisowni i gramatyki języka angielskiego w pracach zaliczeniowych i dyplomowych pisanych w języku angielskim (m.in. zakup licencji).

OBSZAR: Doskonalenie dydaktyki akademickiej i dydaktyk przedmiotowych:

  • udział kadry w konferencjach, szkoleniach i warsztatach z zakresu szeroko rozumianej dydaktyki dotyczących poszczególnych dyscyplinach naukowych przyporządkowanych do prowadzonych kierunków studiów;
  • organizacja na uczelni konferencji dla nauczycieli akademickich przy współpracy z podmiotami reprezentującymi otoczenie społeczno-gospodarcze: wymiana doświadczeń, upowszechnienie najnowszych metod i form nauczania na wszystkich poziomach edukacyjnych.

OBSZAR: Wsparcie dla studentów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi

  • z uwagi na fakt iż na uczelni realizowane są projektu skierowane dla studentów z niepełnosprawnościami oraz kadry uczelni w zakresie podnoszenia kompetencji obszar nie wymaga określonych działań generujących koszty poza monitorowaniem aktualnych postępów w tym zakresie.

OBSZAR: Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi w celu dostosowania procesu kształcenia do potrzeb rynku pracy:

  • współpraca z pracodawcami w celu dostosowania procesu kształcenia.
ddu-11
ddu-9

Etap III

Ciągły równolegle z Etapem II, czas realizacji: 13 miesięcy – dokonywanie okresowych analiz, monitorowanie uzyskanych efektów wypracowania docelowego modelu zarzadzania procesem kształcenia.

ddu-10
logo_1

Program konferencji

Program konferencji 25.09.2023 (poprawiony)_Strona_1
Program konferencji 25.09.2023 (poprawiony)_Strona_2

Szanowni Państwo,

istnieje  możliwość zdalnego udziału w konferencji za pośrednictwem poniższego przycisku.

Kontakt

Renata Podgórzańska
Prorektor ds. Kształcenia
Uniwersytetu Szczecińskiego
Al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
tel. 91 444 10 10
proedu@usz.edu.pl

Kierownik projektu: dos.dyd.ucz@usz.edu.pl

ddu-11